cu tram 8-10cm ngon 3.5cm dai 4.5m 1
cu-tram8-10cm-3-5cm2
cu-tram8-10cm-3-5cm

Cọc tràm 8cm – 10cm ngọn 3.5cm dài 4.5m – 4.7m

30.000